04 May 2008

Ulasan Ustaz Azhar berhubung MLM

Ulasan Ustaz Azhar berhubung MLM

Assalamu'alaikum w.b.t

Majlis Fatwa Kebangsaan Jakim & Majlis Fatwa Indonesia telah memfatwakan :

1. Bahwa sistem perdagangan Multi Level Marketing (MLM) diperbolehkan oleh syari'at Islam dengan syarat¬-syarat sebagai berikut:
  • Transaksi (akad) antara pihak penjual (al-ba'i) dan pembeli (al-musytari) dilakukan atas dasar suka sama suka (' an taradhin), dan tidak ada paksaan;
  • Barang yang diperjualbelikan (al-mabi') suci, bermanfaat dan transparan sehingga tidak ada unsur kesamaran atau penipuan (gharar);
  • barang tersebut diperjualbelikan dengan harga yang wajar.
Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275:

Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. AI-Baqarah, 2: 275

Ulasan sepenuhnya di sini .. photosantai.com

0 comments: